member of:

  • OEB
  • Σ.Ε.Μ.Η.Ε.Κ.
  • Σ.Ε.Α.Π.Ε.Κ.
  • ΠΑΣΥΗΤΕΚ

ISO certificate:

  • IQNET
  • Environmental Management System – CYS EN ISO 14001: 2004
  • Occupational Health and Safety Management System – OHSAS 18001: 2007
  • Quality System – CYS EN ISO 9001: 2008